Artboard 5

اندازه گیری صحیح داده ها  در تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بسیار مهم و حیاتی می باشد چرا که دقت اندازه گیری و سنجش در این تجهیزات به تشخیص صحیح پزشک در مورد مشکلات بیمار، کمک شایانی می نماید. در بسیاری از آزمایشگاه ها دیده شده است که پاسخ آزمایشات بطوری است که آزمایش نیاز به تکرار پیدا می کنند و اندازه گیری ها صحیح نمی باشند.

وجود نویزهای  الکتریکی که در بسیاری موارد بدلیل تاثیر دستگاه ها مجاور بر روی یکدیگر و یا الکتریسیته ساکن دستگاه آزمایشگاهی بوجود می آیند، باعث اختلالات بسیاری در عملکرد صحیح این تجهیزات می شود که بسیاری از آنها با ارتینگ مناسب رفع می شوند.

از طرفی یکی از مشکلات چاه ارت ، مشترک بودن آن با تمامی تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی می باشد، حتی اگر چاه ارت تجهیزات پزشکی از چاه ارت ساختمان مجزا در نظر گرفته شده باشد، باز هم با توجه به اینکه تمام چاه ها از طریق زمین با یکدیگر مرتبط هستند ، باز هم در بسیاری موارد باعث ایجاد نویز از تجهیزات غیر پزشکی و تاثیر آنها بر روی تجهیزات پزشکی حساس می شود.

از مشکلات دیگر می توان به جنس نامرغوب زمین منطقه ای، نیاز به نگهداری پیوسته چاه ارت، نزدیکی  چاه ارت به پست های برق ف تغییرات عملکرد چاه ارت بر اساس رطوبت، فصول مختلف سال، دما و مقاومت زمین و بسیاری دیگر از مشکلات نام برد.

سیستم ارت الکترونیکی با توجه به عدم نیاز به حفر چاه و امکان کاربرد آن به منظور یک تجهیز خاص و از همه مهمتر امکان نصب در نزدیکترین نقطه به تجهیزات و قابل حمل بودن، می تواند بسیاری از مشکلات عملکردی اینگونه تجهیزات حساس را رفع نماید.

به جرات می توان گفت که ارتینگ صحیح در صنعت پزشکی بسیار مهمتر از بسیاری صنایع دیگر است و نقشی اساسی در عملکرد صحیح این تجهیزات حساس و از آن مهمتر تشخیص صحیح طبی پزشک معالج بر عهده دارد.